cart9 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Regulamin użytkowania

1. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej jest firma GringoFly Jan Rentowski z siedzibą w Krakowie 31-303, ul. Styki 15 NIP: 9451922019 (dalej jako GringoFly).
2. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż i realizację wszelkiego rodzaju usług (w tym lotów paralotnią, usług serwisowych i szkoleń) oferowanych na stronie internetowej jest Na Pełnej Beli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP: 9452282384 REGON: 526951484
3. Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e-przelewem za posrednictwem PayU / Paynow / Stripe. Po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza, voucher lub produkt zostanie wysłany na podany adres mailowy lub fizyczny. Na maila także wysyłane jest potwierdzenie wpłaty.
4. Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione "na okaziciela" więc osoba, która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z ważnego vouchera, nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie, o ile ten fakt został wcześniej zgłoszony organizatorowi lotów. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu.
5. Nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można też wymienić na gotówkę.
6. Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów / produktów, zgodnie z ustawa o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany / produkt jest w idealnym stanie. Produkty należy odsyłać na własny koszt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Zwrot pieniędzy następuje w terminie do 14 dni od otrzymania produktu / produktów.
7. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług, jeśli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres śwadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu, którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np. wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np. zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia. Także, zgodnie z ww ustawą nie można zrezygnować z usługi, która polega na świadczeniu usług w zakresie wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie dokonany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
8. Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem, lub niestawienia się na lot voucher przepada. Można jednak dokonać opłaty za niestawienie się na lot wg cennika i ponownie zarezerwować termin. Opłata za niestawienie się na lot nie wydłuża nam daty ważności lotu, a umożliwia ponowną jego rezerwację w okresie trwania jego ważności Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.
9. Nie sprzedajemy lotów w Beskidzie Wyspowym ze wskazaniem na konkretną lokalizację, gdyż wybór lokalizacji na dany dzień jest uzależniony od warunków pogodowych. Sprzedajemy lot i umawiamy się na wybrany przez Państwa termin i od pogody w tym terminie uzależnione będzie gdzie warunki meteorologiczne pozwolą na wykonanie lotu. Jedynie w przypadku lotów motoparalotnią istnieje możliwość zakupu ze wskazaniem na konkretną lokalizację.
10. Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją usługi oraz celach marketingowych przez GringoFly oraz podmioty współpracujące, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GringoFly oraz podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie oraz usuwania. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU / Paynow, które jest również Administratorem Danych Osobowych.
11. Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.
12. GringoFly oraz podmioty współpracujące zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w organizacji lotów, odwołania lub zmiany terminu na inny w związku z niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, awariami technicznymi lub innymi przyczynami.
13. Przed przystąpieniem do lotu każdy pasażer składa własnoręczny podpis na Oświadczeniu, w którym m.in. deklaruje, że nie choruje na żadne przypadłości, które mogłyby go z tej aktywności wykluczać oraz, że nie znajduje się w momencie przystąpienia do lotu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pasażer deklaruje, że określenie jego stanu zdrowia i gotowości do przystąpienia do lotu znajduje się w jego własnym zakresie odpowiedzialności. Jeżeli Pilot lub inna osoba pracująca przy organizacji lotów ma wątpliwości co do stanu zdrowia lub trzeźwości pasażera, ma prawo odmówić wykonania lotu. W przypadku Pasażerów niepełnoletnich Oświadczenie musi zostać podpisane przez prawnego opiekuna.
14. W czasie startu, lotu oraz lądowania pasażer jest zobligowany wykonywać polecenia Pilota. Jeśli Pasażer nie będzie wykonywał poleceń Pilota, Pilot ma prawo przerwać start lub lot i odstąpić od jego dalszego wykonywania. W takim przypadku lot bezpowrotnie przepada i nie ma możliwości wykorzystania go ponownie w innym terminie lub przez inną osobę.
15. Pilot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w czasie lotu uszkodzenia lub zagubienia przedmiotów będących własnością Pasażera (np. telefon, kamera, aparat itp.). Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek przedmiotu, sugerujemy aby nie brać tego przedmiotu ze sobą na lot.
16. Pilot tandemu posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pilota pokrywa szkody powstałe wskutek błędu Pilota. Szkody powstałe z przyczyn innych niż błąd Pilota nie są objęte ubezpieczeniem. Jeśli Pasażer zechce posiadać dodatkowe ubezpieczenia (KL, NNW, ASSISTANCE itp.) powinien zaopatrzyć się w nie samodzielnie, na dzień odbywania lotu, z zaznaczeniem w trakcie kupowania ubezpieczenia “Cel wyjazdu: sporty wysokiego ryzyka”. Operacje taką Pasażer może wykonać samodzielnie, przez Internet (np. korzystając z oferty PZU Wojażer). W przypadku lotów w lokalizacjach znajdujących się poza terytorium Polski (np. loty z widokiem na Tatry odbywające się na Słowacji) pasażer jest zobligowany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (KL, NNW z uwzględnieniem akcji ratowniczej za pomocą śmigłowca) we własnym zakresie. W razie nieokazania Pilotowi dowodu takiego ubezpieczenia w dniu lotu Pilot ma prawo odmówić wykonania lotu (lot w takim przypadku bezpowrotnie przepada) lub naliczyć opłatę za wykupienie w imieniu pasażera ubezpieczenia w dniu lotu.
17. Praktyczne aspekty oraz wszelkie szczegóły i porady związane z zakupem, rezerwacją i wykorzystaniem lotów opisane zostały w sekcji FAQ na stronie internetowej GringoFly. Zapoznanie się z treścią tej sekcji jest obowiązkowe, a jej zapisy stanowią uzupełnienie treści niniejszego regulaminu i traktowane są jako integralna część regulaminu.
18. Nabywca oświadcza, że zapoznał się zarówno z treścią niniejszego Regulaminu, jak i sekcji FAQ, akceptuje ich treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać ich zapisów.
19. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty. W przypadku gdy Nabywca i Pasażer to dwie różne osoby niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Pasażera w momencie zarezerwowania przez Pasażera lub w jego imieniu terminu na lot w tandemie.

Polityka prywatnosci

Drogi Kliencie, dbając o Twoją prywatność poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Jan Rentowski GringoFly ul. Jana Styki 15, 31-303 Kraków, Polska, NIP: 9451922019 oraz Na Pełnej Beli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP: 9452282384 REGON: 526951484

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również pod numerem telefonu +48 510 521 005, za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej info@gringofly.com

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy),
- wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
- windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- przesłania informacji handlowej w zakresie usług na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda).

3. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, w niektórych przypadkach może być konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży lub przedstawienia oferty.

Niepodanie nam danych może skutkować:

- brakiem możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
- brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu,
- brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
- brakiem możliwości przesłania oferty,
- brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przetwarzanie danych osobowych nie będzie już konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i przetwarzane,
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Serwisy społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również odnośniki do serwisów społecznościowych. W celu poznania polityk prywatności stosowanych przez te portale zachęcamy Cię do odwiedzenia stron internetowych tych podmiotów.

6. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

7. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przez nas przetwarzane uprawnione są do domagania się dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mają prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw.

8. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są nasi pracownicy. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z GringoFly przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Możemy również przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Shopping Cart

Cart is empty

Search

You can try some popular tags here:
Account

Skontaktuj się z nami


GringoFly
ul. Jana Styki 15
31-303 Kraków
Polska

+48 510 521 005

info@gringofly.com

Account

No account?
Create one here